Czy bor działa anabolicznie?

Bor, mało znany pierwiastek śladowy, przyciągnął uwagę kulturystów po uka­zaniu się w 1987 r. pracy, z której wynikało, że zwiększał on poziom testosteronu. Kolejne badania zależności między borem i testosteronem u mężczyzn przyniosły para­doksalne wyniki. Np. w jednym z eksperymen­tów podawano mężczyznom doustnie 10 mg boru dziennie i zaobserwowano wzrost pozio­mu zarówno testosteronu, jak i estrogenów.

Badaną grupę stanowiło 12 starszych kobiet. Prawidłowy poziom testosteronu u starszych kobiet niewiele się ma do poziomu tego hor­monu u młodych mężczyzn, poza tym, że u większości starszych kobiet zwiększa się z wiekiem stosunek testosteronu do estroge­nów. W miarę starzenia się jajniki (główne źródło estrogenów) produkują coraz mniej hormonów. Jednakże mężczyźni, obojętnie w jakim wieku, produkują od 10 do 100 razy więcej testosteronu niż kobiety, w zależności od różnych autorów.

Kolejne badania zależności między borem i testosteronem u mężczyzn przyniosły para­doksalne wyniki. Np. w jednym z eksperymen­tów podawano mężczyznom doustnie 10 mg boru dziennie i zaobserwowano wzrost pozio­mu zarówno testosteronu, jak i estrogenów. W innej z prac z kolei, również prowadzonej na mężczyznach – kulturystach, nie zaobser­wowano żadnego wzrostu testosteronu po po­dawaniu boru. Tym niemniej badacze studiując reakcje chemiczne z udziałem boru wysnuli teorię, że mógłby on zwiększać poziom testosteronu u ludzi wskutek reakcji, której wynikiem jest dołączenie grupy hydroksylowej do hormo­nów sterydowych, włączając testosteron, estro­geny i witaminę D. Hormony sterydowe nie mające grupy hydroksylowej byłyby natych­miast rozkładane w organizmie. Jedna z ostatnich prac, opubli­kowana w „Nutrition Research” (17:523-31, 1997), dotyczy wpły­wu boru na poziom testosteronu u szczurów. Celem pracy była obserwacja wpływu suplementalnego boru na produkcję stero­idów i na lipidy krwi. Ostatni problem jest istotny ze względu na wcześniejsze doniesienia o zmniejszonym stężeniu ochron­nych protein HDL i tzw. „dobre­go” cholesterolu pod wpływem zwiększonego poziomu testoste­ronu. Dotyczy to powszechnie osób stosujących steroidy anabo­liczne.

„Nutrition Research” podaje, że podawanie szczurom 2 mg kwasu borowego (jednej z posta­ci boru) dziennie przez cztery ty­godnie, prowadzi do znacznego wzrostu poziomu zarówno testo­steronu, jak i czynnej postaci wi­taminy D. Czynna postać witami­ny D posiada grupę hydroksylo­wą, a wzrost jej poziomu został uznany za dowód na hydroksylujące własności boru. Suplementalny bor powodo­wał ponadto spadek HDL, cał­kowitego cholesterolu i trójglicerydów (tłuszczu) we krwi po dwóch tygodniach. Jednakże był to efekt przemijający, ponieważ tylko składnik HDL-3 (bardziej aktywna część HDL) pozostała obniżona po czterech tygodniach od podawania boru. Wyciągnięto zatem wnioski, że bor, tak jak steroidy anaboliczne, obniża HDL oraz przypuszczalnie zwiększa produkcję testosteronu – przynajmniej u szczurów. Jednakże gdy ludzie przyjmują dodatkowy bor, nie powoduje to żadnych zmian w lipidach krwi, tak jak to obserwowano u szczu­rów. Uważa się, że wiąże się to z jednoczesnym wzrostem za­równo testosteronu, jak i estro­genów, zachodzącym pod wpły­wem boru.

Testosteron obniża, a estrogeny podwyższają HDL – zatem znoszą swój wzajemny wpływ na lipidy krwi. Wydawałoby się zatem, że mając na względzie dobro swo­ich naczyń wieńcowych roztropniej będzie unikać podwyż­szonego poziomu testostreonu. Choć w rzeczywistości prawda może być dokładnie przeciwna: testosteron może chronić przed chorobą wieńcową, jak wykazały badania na królikach („Circulation”, 91: 1154-60,1995). W pra­cy tej zaobserwowano, że poda­wanie testosteronu miało poten­cjalne rozkurczające działanie na tętnice wieńcowe. Czy zatem kulturyści powinni przyjmować dodatkowy bor? Mi­mo, że można kwestionować udział boru w zwiększaniu pozio­mu hormonu, bor niewątpliwie pomaga w zatrzymywaniu wap­nia i magnezu w organizmie. Nie ustalono dla boru zapotrzebowa­nia, ale wydaje się, że bezpieczna dawka to około 3 mg dziennie. Najlepiej przyjmować bor od­żywiając się prawidłowo. Najbo­gatszym źródłem tego pierwiast­ka są owoce i warzywa. Jeśli spo­żywasz je pięć razy dziennie, mo­żesz być spokojny, że pokrywasz w całości zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Być może w przyszłości uda się wykazać, że bor istotnie podwyższa u męż­czyzn stężenie testosteronu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest