Zapasy-informacje,fotki.

Ten temat zawiera 0 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Hades 16 lat, 10 miesiące temu.

Wyświetla 1 wpis z $
 • Autor
  Wpisy
 • #1844

  Hades
  Keymaster

  ZAPASY, zapaonictwo, walka wrecz miedzy 2 przeciwnikami tej samej kategorii wagowej, prowadzona na macie wg ociole okreolonych zasad; dyscyplina sport. rozgrywana w 2 stylach: klas. (chwyty rekami od pasa w gore) i wolnym (chwyty rekami i nogami zak3adane na całe cia3o przeciwnika), w 10 kategoriach wagowych; walka zapaonicza trwa 5 min.; o zwyciestwie decyduje wieksza liczba punktow zdobytych za tzw. akcje techn. chwyty i rzuty zapaonicze, oceniane przez sedziow od 1 do 4 punktow; po3ożenie przeciwnika na 3opatki (tzw. tusz) lub dyskwalifikacja (np. za pasywnooa) konczy walke przed czasem. Z
  są jedn1 z najstarszych dyscyplin sport.; rozwine3y się już w staro?. Egipcie i Grecji; od 708 p.n.e. w programie staro?. igrzysk olimpijskich, były koncow1 konkurencją piecioboju (penthatlonu), którą wy3ania3a ostatecznego zwyciezce; istnieje wiele lokalnych odmian zapasow, m.in.: sumo , sambo, glima, a ostatnio także wrestling . Walki zapaonicze w stylu klas. (gr.-rzym.) oraz wolnym rozwine3y się pod koniec XIX w. jako sport g3. zaw., poźniej także amatorski; od 1896 konkurencja olimpijska; 1921 powsta3a Miedzynar. Amatorska Federacja Zapaonicza (FILA); mistrzostwa owiata są rozgrywane od 1921 styl klas. i od 1951 styl wolny; w Polsce 1922 za3o?ono Pol. Tow. Atletyczne, po połączeniu z Gornool1skim Zwi1zkiem Cie?kiej Atletyki (1925) powsta3 Pol. Zwi1zek Atletyczny, przekszta3cony 1957 w Pol. Zwi1zek Zapaoniczy. Do najlepszych pol. zapaonikow zaw. należeli m.in.: W. Pytlasinski, Z. Cyganiewicz, W. Cyganiewicz, K. Nowina-Szczerbinski, T. Sztekker; w zapasach amatorskich mistrzami olimpijskimi byli: K. Lipien (1976), A. Wronski (1988), sukcesy miedzynar. osi1gali także m.in. w stylu klas.: A. G31b, J. Lipien, P. Michalik, R. Kierpacz, R. Owierad, R. Wolny, W. Zawadzki, A. Supron, R. Bier3a, A. Malina, R. Wroc3awski, w stylu wolnym: W. Stecyk, A. Sandurski, L. Ciota, A. Radomski, M. Skubacz.

  size 1Wyslany Sob Maj 29, 2004 7:20 pm:

  Kilka informacji o przepisach

  Zapasy podobnie jak wiele innych dyscyplin sportowych opierają się na okreolonych zasadach, do których zawodnik jest zobowi1zany się stosowaa. Regu3y zapasow ulegają ciąg3ym zmianom i przebieg dzisiejszych walk diametralnie ro?ni się od tych z czasow staro?ytnooci. Widok dwoch nagich mężczyzn, wysmarowanych oliw1 i tarzających się po ziemi z pewnośći1 nie byłby zbyt dobrze odebrany w naszych czasach.
  Zapasy to nie tylko sport znany z olimpićdy. Istnieje wiele odmian ludowych (walka francuska, szwajcarska, sambo, sumo, zapasy: indyjskie, szkockie, tureckie, iranskie, mongolskie czy zapasy w stylu niemieckim), można powiedzieć, i? niemal w każdej kulturze spotykamy jakąś odmiane tego sportu. różnią się one przepisami, ale opierają na jednej fundamentalnej zasadzie. Jest nią walka wrecz miedzy dwoma przeciwnikami, bez zadawania ciosow (z encyklopedii multimedialnej wiem ).
  Przedstawienie przepisow każdej z odmian byłoby praktycznie niewykonalne. Dlatego w tym temacie streszcze tylko regu3y zapasow w stylu wolnym i klasycznym.
  Celem walki zapaoniczej jest po3ożenie przeciwnika na 3opatki. W starciu dwoch rownorzednych zawodnikow zdarza się to bardzo rzadko dlatego wprowadzono rownież punktacje. Dla uzyskania zwyciestwa stosuje się różnego rodzaju działania – chwyty. Za każda skuteczn1 akcje zawodnik atakujący otrzymuje 1,2,3, lub 5 punktow.
  O wygranej przed czasem decyduje:
  – po3ożenie przeciwnika na 3opatki (tzw. tusz)
  – przewaga 10 punktow (np. 12:2)
  – dyskwalifikacja lub rezygnacje z dalszej walki przeciwnika
  O wygranej w regulaminowym czasie decyduje:
  – przewaga punktowa przy obowi1zkowym zdobyciu przez zwyciezce minimum 3 punktow
  Jeśli pod koniec regulaminowego czasu zawodnicy mają taką samą ilość punktow lub ?aden z nich nie zdobył wymaganych 3 punktow (np. 2:0) zarządzana jest dogrywka. Jeśli po up3ywie 3 minut zwyciezca nie zostanie wy3oniony, to zostanie wydana decyzja sedziow.

  WARTOOCI PRZYZNAWANE ZA AKCJE I CHWYTY
  1 punkt:
  – Zawodnikowi, który sprowadzi przeciwnika do parteru przechodz1c za nim z tyłu i przytrzyma go w tej pozycji.
  – Zawodnikowi powodującemu przejocie swego przeciwnika na wyciągnietej jednej rece lub dwoch rekach, przy plecach zwroconych ku macie.
  – Zawodnikowi, który trzyma przeciwnika w pozycji zagro?onej* przez piea lub wiecej sekund.

  2 punkty:
  – Zawodnikowi, który w walce w parterze wykona3 prawid3owy chwyt i sprowadzi3 swego przeciwnika do pozycji zagro?onej.

  3 punkty:
  – Zawodnikowi wykonującemu chwyt w stojce, który poprzez bezpooredni rzut o ma3ej amplitudzie sprowadza przeciwnika do pozycji zagro?onej.
  – Za każdy chwyt wykonany z oderwaniem od pod3o?a, o ma3ej amplitudzie, nawet jeśli atakujący zawodnik kleczy na macie na jednym lub obu kolanach tak, aby atakowany zawodnik od razu znalazł się w zagro?onej pozycji.

  5 punktow:
  – Wszystkie chwyty o dużej amplitudzie wykonane w pozycji stojącej, ktore sprowadzają atakowanego zawodnika do pozycji bezpooredniego i natychmiastowego zagrożenia.
  – Chwyty wykonane przez zawodnika w parterze, który odrywa przeciwnika od pod3o?a i wykonując chwyt o dużej amplitudzie rzuca go do pozycji bezpooredniego i natychmiastowego zagrożenia.

  Turnieje rozgrywane są na macie o orednicy 9 metrow. Zawodnicy walcz1 w kolorowych kostiumach, jeden w czerwonym drugi w niebieskim.
  Walke ocenia rownoczeonie 3 sedziow. Arbiter na macie, który za pomocą wyciągnietych palcow pokazuje ile punktow zdobył dany zawodnik Sedzia punktowy, który rownież ocenia akcje, pokazując swoją ocene za pomocą paletek. Natomiast 3 sedzia, tzw. kierownik maty podaje swoją opinie jedynie w wypadku niezgodnooci pomiedzy arbitrem i sedzi1 punktowym . Wszystkie decyzje podejmowane są wiekszooci1 g3osow.
  Walka prowadzona jest w pozycji stojącej lub parterze**. Walka trwa 2 rundy po 3 minuty z 30 sekundow1 przerw1.
  W obu wszystkich stylach nakazuje się wejocie w klamre, gdy po pierwszej cześći walki wynik wynosi 0-0 i na poczatku dogrywki. W takim przypadku arbiter prosi zapaonikow o ustawienie się w pozycji klamrowej tzn. klatka piersiowa w klatke piersiow1 (jedna reka pod ramieniem przeciwnika, druga reka obejmująca przeciwnika miedzy 3okciem a barkiem, dwie rece zł1czone z tyłu na plecach) Na gwizdek walka zostaje wznowiona w tej pozycji. Za zerwanie klamry traci się punkt.
  W przypadku gdy jeden z zawodnikow walczy pasywnie (nie podejmuje ?adnej akcji ) dostaje ostrzeżenie i walka zostaje kontynuowana w parterze.

  NIEDOZWOLONE I FORMALNIE ZABRONIONE SY PONI—SZE CHWYTY I AKCJE:
  – chwyt za gard3o.
  – wykrecanie ramion pod k1tem wiekszym niż 90 stopni.
  – chwyt oburacz za glowe lub za szyje oraz wszystkie sytuacje i pozycje duszenia.
  – podwojny chwyt za glowe (Nelson), jeśli nie jest wykonany w bok, bez atakowania nogami jakiejkolwiek cześći ciała przeciwnika.
  – wykonanie chwytu przez naciągniecie kregos3upa przeciwnika.
  – chwyt tylko za glowe (krawat) wykonywany w jakimkolwiek kierunku jedn1 lub dwoma rekoma.
  W stylu klasycznym zabronione jest chwytanie przeciwnika poniżej linii bioder, podstawianie nog podczas wykonywania akcji.

  * Przyjmuje się, że zawodnik znajduje się w pozycji zagro?onej, gdy linia jego plecow (lub linia jego 3opatek), tworzy z matą kat mniejszy niż 90 stopni.
  ** Parter-jeden z zawodnikow leży na macie lub w kleku podparty natomiast drugi znajduje się za nim

  size 1Wyslany Sob Maj 29, 2004 7:29 pm:

  System i metoda przeprowadzania zawodow

  Zawody zapaonicze składają się z 3-ch rodzajow rund:

  eliminacyjnych w grupach
  kwalifikacyjnych
  fina3owych
  Rundy eliminacyjne w grupach

  Eliminacje w grupach odbywają się systemem każdy z każdym bez rozstawiania zawodnikow.
  Zawodnicy zgodnie z wyciągnietymi numerami podczas losowania w trakcie oficjalnej wagi ustawiani są w tabeli Zestaw walk od numeru najmniejszego do najwiekszego i dzieleni w zale?nooci od ilości zawodnikow w danej kategorii wagowej na 3 lub 4 osobowe grupy.
  Zwyciezc1 danej grupy zostaje zawodnik, który zdobył najwieksza liczbe punktow pozytywnych i przechodzi on do dalszej cześći zawodow (runda kwalifikacyjna lub fina3owa).
  W przypadku uzyskania rownej liczby punktow pozytywnych przez zawodnikow, zwyciezca typowany jest wg. nastepujących kryteriow:
  bezpoorednie zwyciestwo nad przeciwnikiem
  suma punktow technicznych
  ilość otrzymanych ostrzeżen O
  ilość otrzymanych pasywnooci P
  ilość zwyciestw 3opatkowych TOUCHE
  Zawodnicy, ktorzy zostali wyeliminowani w tej cześći zawodow nie walcz1 dalej i zostają sklasyfikowani wg. wyżej wymienionych kryteriow.

  Przypadki szczegolne:

  Jeśli liczba zawodnikow mieoci się miedzy:
  2 a 5, to beda oni walczya według systemu każdy z każdym.
  6 a 8, to dwoch pierwszych zawodnikow z każdej grupy walczy w finale o 1-2 miejsce, a drudzy z każdej grupy – w finale o 3-4 miejsce.
  9 a 11, to drudzy z każdej grupy tworz1 dodatkow1 grupe repasażow1, w ktorej walcz1 systemem każdy z każdym . Zwyciezca tej grupy będzie czwartym zapaonikiem zakwalifikowanym do po3fina3u i zostanie uplasowany na koncu tabeli. W przypadku, gdy zapaonik wybrany z grupy repasażowej walczy3 już ze zwyciezc1 trzeciej grupy to walki po3fina3owe odbywaa się beda na krzy? .
  W przypadku uzyskania rownej liczby punktow klasyfikacyjnych przez zawodnikow, zawodnik, który będzie miał na swoim koncie najwiecej zwyciestw przez touche zostanie sklasyfikowany wyżej.
  Jeśli zapaonik został kontuzjowany i nie może dalej walczya, to zostanie on sklasyfikowany w zale?nooci od wyniku uzyskanego do momentu jego eliminacji. W tym przypadku nie zmienia się kolejnooci i układu nastepujących walk a jego przeciwnik (lub przeciwnicy) wygrywa walke otrzymując 4 punkty klasyfikacyjne.

  Runda kwalifikacyjna

  W przypadku gdy po zakonczeniu rund eliminacyjnych w grupach do dalszych rozgrywek przechodz1 zawodnicy – zwyciezcy poszczegolnych grup w liczbie innej niż idealna tzn. 4, 8 lub 16 zawodnikow, należy przeprowadzia runde kwalifikacyjn1 wg. ustawienia par w kolejnooci liczonej od gory tabeli Zestaw walk .
  Zwyciezcy tej rundy przechodz1 do dalszych rozgrywek tzn. do rund fina3owych, a przegrani już nie walcz1 i są sklasyfikowani wyżej niż zawodnicy wyeliminowani w rundach eliminacyjnych w grupach wg nastepujących kryteriow:
  suma punktow pozytywnych
  suma punktow technicznych
  ilość ostrzeżen
  ilość pasywnooci
  Runda fina3owa

  Rundy fina3owe odbywają się wg. systemu eliminacji bezpooredniej, aż do momentu, kiedy pozostanie dwu nie wyeliminowanych zawodnikow, ktorzy stocz1 pomiedzy sobą pojedynek o I i II miejsce. Przegrani zawodnicy z po3fina3ow walcz1 o III i IV miejsce.
  Pozostali zawodnicy wyeliminowani we wcześniejszych rundach fina3owych klasyfikowani są w zale?nooci od ilości punktow pozytywnych z danej rundy
  i w przypadku takiej samej ilości otrzymanych punktow przez zawodnikow, wy?sz1 pozycje zajmuje zawodnik, który spe3ni poniższe kryteria w kolejnooci ważnooci:
  suma punktow technicznych
  ilość ostrzeżen
  ilość pasywnooci
  W przypadku nie stawienia się zawodnika do walki jego przeciwnik wygrywa
  z zapisem punktow pozytywnych 4:0.

  Program zawodow

  Czas trwania zawodow jest nastepujący:
  Igrzyska Olimpijskie – 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
  Mistrzostwa Owiata seniorow – 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
  Mistrzostwa Owiata juniorow – 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
  Jednakże, na wszystkich rodzajach zawodow w zale?nooci od otrzymanych zg3oszen, będzie można po uzyskaniu zgody od FILA do3o?ya lub zabrać jedn1 mate.
  Czas trwania seansow dla wszystkich rodzajow zawodow nie powinien trwaa dlużej niż 3 godziny. Dla wszystkich rodzajow zawodow, jedna kategoria powinna zostać zakonczona maksimum w ciągu trzech dni, a mianowicie:
  dzien pierwszy i drugi eliminacje w grupach i kwalifikacje
  dzien trzeci po3fina3y i fina3y
  Podczas każdej rundy zawodow poszczegolna kategoria wagowa musi być rozgrywana na jednej macie, a nie na kilku matach jednoczeonie.
  Ogolnie bior1c zawodnik nie powinien stoczya wiecej niż 4 walki w ciągu jednego dnia.
  Wszystkie walki o I, II, III i IV miejsce musza odbywaa się na jednej macie.
  Jedna kategoria wagowa może ewentualnie odbyć się w ciągu jednego lub dwoch dni w zale?nooci od liczby uczestnicz1cych zawodnikow.

  Ubior

  Zawodnicy winni stawia się na brzegu maty w jednocześćiowym kostiumie homologowanym przez FILA w kolorze, który został im wyznaczony (czerwony lub niebieski). Kroj kostiumu jest dowolny pod warunkiem zachowania tych dwoch kolorow. L1czenie kolorow niebieskiego z czerwonym jest zabronione.
  W stylu klasycznym zawodnicy mogą wystepowaa w obcis3ym jednocześćiowym kostiumie od stop do ramion lub zakrywającym uda do kolan lub poniżej kolan.
  W stylu wolnym kostium może zakrywaa uda tylko do po3owy.
  Zawodnik musi obowi1zkowo posiadaa:
  na piersi god3o swojego kraju
  na plecach kostiumu skrot nazwy swojego kraju, maksymalna wielkooa liter wynosi 10 x 10 cm
  chusteczke z materia3u, ktor1 pokazuje sedziemu przed walk1
  dozwolone jest używanie lekkich nakolannikow bez cześći metalowych
  zawodnicy nie mogą mieć umieszczonego god3a lub skrotu nazwy innego panstwa.
  Podczas Mistrzostw Owiat, Mistrzostw Kontynentalnych i innych zawodow, zawodnicy mogą mieć umieszczon1 nazwe sponsora na udzie lub plecach. Natomiast, jest to niedozwolone na Igrzyskach Olimpijskich, podczas których obowi1zują przepisy Miedzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
  Zawodnicy mogą rownież mieć umieszczone nazwy sponsorow na plecach, rekawach szlafrokow lub dresow.
  Nauszniki homologowane przez FILA są obowi1zkowe dla nastepujących kategorii wiekowych: m3odzikow, kadetow, juniorow i wszystkich kategorii wiekowych w zapasach kobiecych.
  Zabronione jest noszenie czegokolwiek poza kostiumem. Jedynym wyjątkiem jest przerwa w walce (z wyniku kontuzji lub z innych przyczyn) w czasie, ktorej zawodnik może na3o?ya ciep3e okrycie (szlafrok).
  Zawodnicy musza nosia obuwie zapaonicze usztywniające kostke. Zabronione jest używanie obuwia na obcasach lub podeszwach z gwoYdziami, obuwia z klamrami lub z cześćiami metalowymi. Buty zapaonicze mogą być bez sznurowek lub ze sznurowkami przytrzymywanymi Wokół butow przez rzep, tak aby sznurowki nie rozwi1zywa3y się podczas walki. W zwi1zku z tym wprowadza się dla każdego zapaonika obowi1zek posiadania rzepow przy butach, co zostanie skontrolowane przed wejociem na mate.
  Na poczatku każdego dnia zawodow zawodnik musi być owie?o ogolony lub mieć kilkumiesieczn1 brode.
  W3osy powinny być krotkie lub związane, jeśli sedzia uzna to za stosowne.

  Ponadto, zabronione jest:

  noszenie bandaży na nadgarstkach, ramionach lub kostkach. Istnieje taka mo?liwooa jedynie w przypadku kontuzji lub z polecenia lekarza. Bandaże te musza zostać owiniete opask1 elastyczn1;
  pokrycie ciała substancją t3ustą lub klejąc1;
  stawienie się spoconym do walki na poczatku pierwszej i drugiej po3owy
  noszenia jakichkolwiek przedmiotow mogących zrania przeciwnika, takich jak pierocionek, bransoletka, kolczyki, protezy, itp.
  Każdy zapaonik powinien przestrzegaa rozporządzen zawartych w niniejszym artykule. W przeciwnym razie zespo3 sedziowski da zawodnikowi maksymalnie jedn1 minute na dostosowanie się do przepisow niniejszego artykulu. Po up3ynieciu tego czasu zawodnik przegra walke przez poddanie się.

  Zatrzymanie walki i interwencja opieki lekarskiej

  Lekarz odpowiedzialny z ramienia FILA ma prawo i obowi1zek przerwaa walke w każdej chwili, za poorednictwem kierownika maty, gdy uzna, i? istnieje niebezpieczenstwo dla jednego z dwoch zawodnikow.
  Ponadto, może on rownież zarządzia natychmiastowe przerwanie walki stwierdzając, i? jeden z zawodnikow jest niezdolny do dalszej walki.
  Zapaonik nie może nigdy opuocia maty, jedynie w przypadku cie?kiej kontuzji wymagającej natychmiastowego jej opuszczenia.
  W przypadku kontuzji zapaonika, sedzia powinien natychmiast zaż1daa interwencji lekarza i zapytac go czy zatrzymanie walki jest uzasadnione lub symulowane. Jeżeli lekarz stwierdza, że zapaonik symuluje, arbiter nakazuje aby sedzia lub kierownik maty ukara3 zapaonika (punkt i ostrzeżenie).
  Jeśli zapaonik dozna widocznej kontuzji lub pojawi się krwawienie, lekarz będzie miał do dyspozycji niezbedny czas aby opatrzya kontuzjowanego. Lekarz decyduje czy zawodnik może dalej walczya czy nie, bez wyznaczonego czasu na podjecie decyzji.
  W sprawach spornych o charakterze medycznym, lekarz ekipy poszkodowanego zawodnika ma prawo interwencji w udzieleniu ewentualnej pomocy i ma prawo sformu3owania swojej opinii na temat interwencji lub decyzji s3u?by medycznej. Jedynie delegat Komisji Lekarskiej FILA może zaproponowaa zespo3owi sedziowskiemu przerwanie wali.
  Podczas zawodow, na których nie ma oficjalnego lekarza, sedzia może przerwaa walke na maksimum 2 minuty w ciągu jednej walki. Zespo3 sedziowski posiada odpowiednie kompetencje aby podjąa decyzje dotycz1c1 stwierdzenia czy zapaonik symuluje czy też nie.
  Polecenie zatrzymania może zostać udzielone jednorazowo lub kilkakrotnie i może dotyczya obu zawodnikow.
  Każde 30 sekund przerwy musi być wyowietlane przez zegar elektroniczny (chronometr) umieszczony przy danej macie.
  Na 10 sekund przed up3ywem 2 minut, sedzia nakazuje obu zapaonikom wznowia walke na orodku maty.
  Podczas miedzynarodowych zawodow, na których nie jest reprezentowana Komisja Lekarska FILA, decyzje o przerwaniu walki podejmuje delegat FILA lub arbiter delegowany przez FILA po wcześniejszej konsultacji z lekarzem oficjalnym i lekarzem ekipy kontuzjowanego zawodnika.
  We wszystkich przypadkach lekarz, który podejmuje decyzje o zakazie kontynuowania walki przez zawodnika, musi być innej narodowooci, niż dany zawodnik i nie może być zainteresowany daną kategori1 (patrz regulamin sanitarny).
  W przypadku stwierdzenia przez lekarza symulacji kontuzji dany zawodnik otrzymuje ostrzeżenie, a jego przeciwnik punkt i prawo wyboru pozycji wznowienia przerwanej walki.

  Waga

  Ostateczna lista zawodnikow musi obowi1zkowo zostać zło?ona przez kierownika delegacji w sekretariacie komitetu organizacyjnego na 6 godzin przed rozpoczeciem wagi. Wszelkie zmiany dokonywane na tej liocie po tym terminie nie beda uwzgledniane.
  Waga zawsze odbywa się w przeddzien zawodow miedzy godzin1 18.00 a 20.00. Wybor należy do organizatora. Waga trwa 30 minut.
  —aden zawodnik nie będzie mogł przystąpić do wagi, jeśli nie został poddany badaniu lekarskiemu, ktore odbedzie się w terminie wyznaczonym regulaminem danych zawodow. Kontrola lekarska odbywa się zawsze na 1 godzine przed wag1.
  Zawodnicy obowi1zkowo waż1 się w kostiumach zapaoniczych (bez obuwia), po zbadaniu przez upoważnionych lekarzy, ktorzy musza wyeliminowaa każdego zawodnika stanowiącego ryzyko jakiegokolwiek zarażenia.
  Nie przyznaje się ?adnej tolerancji wagowej za kostium.
  Zawodnicy musza być w doskona3ej kondycji fizycznej, mieć krotko obciete paznokcie, co winno być sprawdzone w czasie wagi.
  Do momentu zakonczenia wagi, zawodnicy mają prawo, każdy po kolei, ważya się tyle razy, ile beda sobie ?yczya.
  W zawodach trwających 2 dni lub 3 dni, zawodnicy w danych kategoriach beda ważeni w przeddzien rozpoczecia się ich kategorii.
  Dla wszystkich zawodow jest tylko jedna waga dla każdej kategorii wagowej.

  Czas trwania walk

  Czas trwania walk zostaje ustalony w nastepujący sposob:
  dla m3odzikow i kadetow 2 rundy po 2 minuty
  dla seniorow i juniorow 2 rundy po 3 minuty
  Przerwa miedzy dwoma rundami wynosi 30 sekund.
  W przypadku dogrywki, czas trwania walki może być przed3u?ony maksymalnie o 3 minuty we wszystkich kategoriach wiekowych.

  Kategorie wiekowe – wagowe – zawody

  Kategorie wiekowe

  m3odzicy (ch3opcy i dziewczeta) 14-15 lat (od 13 lat – zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
  kadeci/kadetki 16-17 lat (od 15 lat – zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
  juniorzy/juniorki 18-20 lat (od 17 lat – zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
  seniorzy/seniorki 20 lat i wiecej
  Zapaonicy z kategorii juniorow mogą walczya w grupie seniorow.
  Wiek zawodnika będzie sprawdzany na wszystkich mistrzostwach i zawodach podczas składania ostatecznych zg3oszen, na 6 godzin przed wag1.
  W celu umo?liwienia powy?szej kontroli kierownik każdej delegacji winien przed3o?ya delegatowi technicznemu FILA:
  licencje zawodnika ważn1 na dany rok;
  indywidualny paszport lub dowod to?samooci (paszport zbiorowy nie zostanie przyjety);
  zaowiadczenie stwierdzające wiek wystawione przez Prezesa Narodowej Federacji Zapaoniczej dla każdego zawodnika. Zaowiadczenie powinno zostać wystawione według modelu dostarczonego przez FILA i na papierze firmowym Federacji Narodowej;
  narodowooa każdego uczestnika zawodow miedzynarodowych jest sprawdzana obowi1zkowo na podstawie przed3o?onego paszportu lub dowodu to?samooci podczas ważenia;
  zawodnik może uczestniczya w zawodach zgodnie z narodowooci1 figurując1 w jego paszporcie. Jeśli w jakimkolwiek momencie FILA stwierdzi, że deklaracja jest fa3szywa i że miało miejsce oszustwo, to w stosunku do Federacji, zawodnika i osoby, którą podpisała zaowiadczenie zostaną na3o?one stosowne kary dyscyplinarne;
  każdy zapaonik, który uczestniczy w zawodach wyraża automatycznie zgode aby FILA mogła rozpowszechniaa filmy lub zdjęcia w celu rozpowszechniania i promowania zawodow. Gdy zawodnik przedstawi odmowe pisemna, to może zostać wy31czony z zawodow.
  Dodatkowe wyjanienia PZZ dotyczące udziału juniorow w zawodach seniorow

  Grupa wiekowa juniorow dotyczy zapaonikow mających 18-20 lat.
  Zapaonikom juniorom pozwala się uczestniczya w zawodach seniorow, ale zapaonik mający 18 lat musi obowi1zkowo przedstawia zaowiadczenie lekarskie i pozwolenie rodzicow, aby moc uczestniczya w zawodach seniorow.
  Zapaonicy mający 17 lat nie mają prawa uczestniczya w zawodach seniorow (dotyczy zawodow miedzynarodowych FILA). Wchodz1 oni w skład grupy wiekowej kadetow. Jeśli chc1 mogą walczya w zawodach juniorow, przedstawiając zaowiadczenie lekarskie i pozwolenie rodzicow.

  Kategorie wagowe

  m3odzicy: (29-32)-35-38-42-47-53-59-66-73-(73-85) kg (10 kategorii)
  kadeci: (39-42)-46-50-54-58-63-69-76-85-(85-100) kg (10 kategorii)
  juniorzy: (46-50)-54-58-63-69-76-85-97-(97-130) kg (9 kategorii)
  seniorzy: (48-54)-58-63-69-76-85-97-(97-130) kg (8 kategorii)
  Każdy zawodnik, uczestnicz1cy w zawodach z w3asnej woli i na swoją w3asn1 odpowiedzialnooa, ma prawo startu tylko w jednej kategorii wagowej odpowiadającej wadze jego ciała w momencie oficjalnej wagi.
  W kategoriach grupy wiekowej seniorow, zapaonicy mogą wybrać kategorie wagow1 bezpośrednio wy?sz1 w stosunku do kategorii, w ktorej zostali zg3oszeni. Wyjątek stanowi waga cie?ka, w ktorej to kategorii zawodnik musi ważya wiecej niż 97 kg.

  Zawody

  Wyro?nia się nastepujące zawody miedzynarodowe w ro?nych kategoriach wiekowych:

  M3odzicy (14-15 lat)
  – zawody miedzynarodowe (bilateralne i regionalne)
  Kadeci (16-17 lat)
  – zawody miedzynarodowe
  – Mistrzostwa Kontynentalne co roku
  Juniorzy (18-20 lat)
  – zawody miedzynarodowe
  – Mistrzostwa Kontynentalne co roku
  – Mistrzostwa Owiata co roku
  Seniorzy (20 lat i wiecej)
  – zawody miedzynarodowe
  – Mistrzostwa Kontynentalne co roku
  – Mistrzostwa i Puchary Owiata co roku (z wyjątkiem roku olimpijskiego)
  – Walki-Wyzwania, zawody Masters, miedzynarodowe turnieje Grand Prix, zawody Gala Grand Prix FILA, walki Super Gwiazd
  Weterani 35 lat i wiecej
  – zawody według specjalnego programu, kategorii i regulaminow
  Wszystkie powy?sze zawody musza być rozgrywane zgodnie z przepisami FILA.

  Przedstawianie zapaonikow

  Prezentacja zapaonikow przewidziana w regulaminie powinna być ociole stosowana wraz z wymienieniem ich zas3ug. W tym zakresie FILA przygotuje specjalny scenariusz do realizacji. Prezentacja zawodnikow odbywaa się będzie w rundach awiera i po3fina3owych, gdzie przedstawiani beda tylko zawodnicy (zas3ugi i tytu3y itp.) W walkach fina3owych o 1-2 i 3-4 miejsce przedstawiani beda zawodnicy, trenerzy oraz caly skład sedziowski.

  Punktacja pozytywna

  Ustalono nastepując1 ocene zwyciestw:

  Przewaga techniczna

  Wiedz1c, że po3ożenie na 3opatki jest koncowym celem walki i, że punkty klasyfikacyjne są przyznawane w zale?nooci od rodzaju zwyciestwa, ważne jest aby zapaonik zadecydowa3 sam czy chce przerwaa lub kontynuowaa walke jeśli jest roznica 10 punktow.
  W zwi1zku z tym, gdy zapaonik otrzyma3 zwyciestwo przez przewage, arbiter czeka na neutralna sytuacje na macie, przerywa walke i pyta zwyciezce czy chce dalej walczya.
  Jeśli zapaonik zdecydowa3, że kontynuuje walke, to nie będzie mogł już zmienia decyzji i od tego momentu stosowane beda wszystkie normalne procedury zapaonicze do konca walki.

  Zatrzymanie i wznowienie walki

  Zasady ogolne

  We wszystkich przypadkach, gdy walka została zatrzymana w stojce, musi być ona wznowiona rownież w pozycji stojącej.
  Walka powinna być zatrzymana i wznowiona na orodku maty w stojce także w nastepujących przypadkach:
  jeśli stopa dotknie powierzchni ochronnej
  jeśli zapaonicy w chwycie wejd1 w strefe bez wykonania chwytu trzema lub czterema nogami i tak pozostaną
  Walka w parterze

  We wszystkich przypadkach, jeśli zapaonik wyjdzie poza mate w parterze, to walka zostanie wznowiona w parterze bez wzgledu na to, czy został on zdominowany i czy została wykonana akcja. To samo dotyczy przypadku, gdy walka została zatrzymana w parterze.
  Walka w parterze musi zostać przerwana i wznowiona na orodku maty obowi1zkowo w parterze także w nastepujących przypadkach:
  gdy zapaonik kontrolowany jest na kolanach w strefie pasywnooci i obiema rekami dotyka strefy ochronnej
  gdy zapaonik zdominowany leżąc na brzuchu dotyka głową powierzchni ochronnej
  gdy zapaonik znajduje się w pozycji zagro?onej po3ożeniem na 3opatki w strefie ochronnej lub, gdy jego bark lub 3okiea dotyka strefy ochronnej
  jeśli z powodu kontuzji zawodnik zdominowany w parterze prosi o zatrzymanie walki, walka w tym przypadku zostanie wznowiona w parterze. Jeśli chodzi o zawodnika atakującego, który zatrzymuje walke, to zostanie ona wznowiona rownież w parterze.
  Walka przerwana poza matą jest zawsze wznawiana w centrum w pozycji w jakiej została przerwana.
  W zwi1zku z powy?szym zawodnik, który znajdzie się poza matą w parterze jako dolny (opanowany) w wyniku proby rzutu czy proby chwytu lub akcji technicznej wykonywanej ze stojki i z parteru z pola walki rozpoczyna dalsz1 czeoa walki w parterze rownież jako dolny.
  Dotyczy to rownież rzutow i chwytow wykonywanych ze stojki i z parteru z maty po w3asnych plecach poza mate. W tym przypadku liczy się tylko pierwsza akcja czyli strata 2 punktow w wyniku auto-tuszu i zawodnik wykonujący wznawia walke w parterze w centrum maty jako dolny.
  Jeśli rzut techniczny poza mate jest niedokonczony np. bez kontaktu w stylu klasycznym to nakazujemy walke w stojce.

  Ocena wartooci akcji lub chwytu

  W celu pozbycia się symulowanej walki, podczas wykonywania przez zawodnika chwytu bez rezultatu i gdy w konsekwencji znajdzie się on pod spodem w parterze bez akcji ze strony przeciwnika, nie przyznaje się w tym przypadku punktu technicznego zawodnikowi znajdującemu się nad nim. Walka toczy się dalej w parterze bez zatrzymania walki przez sedziego.
  Natomiast jeśli, podczas wykonywania chwytu zapaonik atakujący wykona kontratak i sprowadzi swojego przeciwnika do parteru, to otrzyma punkt lub punkty odpowiadające wartooci jego akcji.
  Jeśli, podczas wykonywania akcji poprzez własny most zawodnik atakujący ma moment zatrzymania i konczy swoją akcje dominując nad swoim przeciwnikiem, wprowadzając go w pozycje mostow1, to nie będzie on ukarany. Tylko on otrzyma punkty, gdyż zakonczy3 akcje chwytem zawierającym ryzyko.
  Natomiast, jeśli zawodnik atakujący jest blokowany i kontrolowany w pozycji mostowej, w wyniku kontrakcji swego przeciwnika, oczywiste jest, że punkty otrzyma ten ostatni.
  W zwi1zku z powy?szym zawodnik w stosunku, do ktorego rozpoczeto chwyt otrzyma punkty jedynie wtedy, gdy w wyniku swojej w3asnej akcji:
  sprowadzi atakującego do parteru
  połączy akcje w ca3ooa
  blokując zawodnika atakującego doprowadzi do tego, że będzie go kontrolowa3 w moocie, tzn. w pozycji uważanej za zakonczon1
  Arbiter musi poczekaa na zakonczenie każdej akcji, aby właściwie przyznaa wartooa punktow zdobytych przez każdego zapaonika.
  W przypadku, gdy w wyniku ich akcji obaj zawodnicy zmieniają kolejno swoje pozycje, to punkty przyznaje się za wszystkie akcje według ich wartooci.
  Chwilowe po3ożenie na 3opatki uznawane jest za pozycje zagro?on1 .
  Gdy jeden z zawodnikow dotyka najpierw maty dwoma 3opatkami (co daje punkty jego przeciwnikowi), a nastepnie przechodzi w most, to akcja chwilowego po3ożenia na 3opatki będzie oceniona na 2 punkty.
  Jeśli zawodnik znajdujący się w pozycji chwilowego po3ożenia na 3opatki obejdzie swojego przeciwnika (który zdobywa 2 punkty) i od razu przejdzie do ataku i wykona inne chwyty, to otrzyma taką ilość punktow jaka przypada za wykonane chwyty.
  Przetoczenie się z jednego ramienia na drugie przy pomocy 3okci w pozycji mostowej i odwrotnie, uważa się tylko za jedn1 akcje.
  Arbiter wskazuje ilość punktow. Jeśli sedzia zgadza się z decyzją arbitra, to podnosi on paletke we w3aociwym kolorze i o wlasciwej wartooci (1, 2, 3 lub 5 punktow). W przypadku braku zgodnooci miedzy sedzi1 i arbitrem, kierownik maty musi obowi1zkowo wypowiedzieć się na korzyoa jednego z nich, i nie może podac innej opinii.
  W przypadku po3ożenia na 3opatki, ktore ma miejsce w momencie zakonczenia się czasu regulaminowego, liczy się tylko gong (a nie gwizdek arbitra).
  Jeśli istnieje roznica opinii dotycz1ca punktow przyznanych za dany chwyt, opinia kierownika maty przeważy przy dokonywaniu dokładnej punktacji.
  Chwyt nie może być uważany za now1 akcje do momentu, dopoki zawodnicy nie powroc1 do pozycji pocz1tkowej.
  Na koncu walki wszystkie chwyty są uznawane, o ile zostały zakonczone przed gongiem. W ?adnym przypadku chwyt wykonany po gongu nie może zostać zaliczony.

  Obowi1zek wejocia w kontakt w stylu klasycznym

  Należy nakazaa kontakt, gdy wynik wynosi 0-0 po pierwszej rundzie danej walki. Na poczatku drugiej rundy walki, sedzia nakazuje zapaonikom ustawia się w pozycji klamrowej klatka piersiowa przy klatce piersiowej. Zapaonik, który będzie mogł pierwszy zrobia chwyt kontaktowy zostanie wskazany przez losowanie (orze3 lub reszka). Jeśli zapaonik przerwie kontakt to otrzymuje on ostrzeżenie O , a jego przeciwnik jeden punkt techniczny. Wejocie w kontakt zostanie nakazane według identycznej procedury na poczatku dogrywki, jeżeli ?aden z dwoch zapaonikow nie zdobył 3 obowi1zkowych punktow pozwalających odnieoa zwyciestwo.
  Symulacja chwytu w celu przerwania kontaktu rownież będzie karana 1 punktem i jednym ostrzeżeniem O . Jeśli zapaonik znajdzie się w parterze, walka musi rozpocząć się w parterze.
  Jeśli zapaonik odmowi wejocia w kontakt jak zostało to nakazane przez sedziego, zapaonik otrzyma ostrzeżenie a jego przeciwnik 2 punkty techniczne (jako chwyt nielegalny uniemo?liwiający wykonanie akcji).
  Regu3a wyboru pozycji stojącej lub w parterze po ostrzeżeniu O nadal obowi1zuje w sytuacjach przerwania kontaktu.
  Gdy dwoch zapaonikow nadal jest pasywnych, wejocie w kontakt może zostać nakazane po raz drugi.
  Gdy dwoch zapaonikow pozostaje w kontakcie bez akcji podczas całej drugiej rundy walki, zostają oni zdyskwalifikowani z zawodow i nie beda klasyfikowani.
  Jeśli taka sytuacji będzie miała miejsce podczas fina3ow o 1-2 lub 3-4 miejsce należy zastosowaa identyczn1 regu3e a kolejnym zapaonikom zmienia klasyfikacje, awansując ich w gore .
  W przypadku innych sytuacji pasywnych, sedzia nakazuje zejocie do parteru tak jak to aktualnie obowi1zuje.
  Jeśli w drugiej cześći pojedynku zawodnik po obowi1zkowym wejociu w pozycje klamrow1 otworzy chwyt bez wykonania akcji technicznej zakonczonej zdobyciem punktow, to otrzymuje on ostrzeżenie, a jego przeciwnik 1 pkt i pytanie o wybor pozycji rozpoczecia walki.
  Zawodnik ma prawo b3yskcwicznie zmienia uchwyt (otworzya rece) w celu wykonania akcji technicznej.
  Jednak gdy ta akcja zakonczy się niepowodzeniem i nastąpi tzw. wpadka, to otrzymuje on ostrzeżenie a jego przeciwnik 1 pkt plus prawo wyboru pozycji rozpoczecia walki.
  W przypadku gdy zawodnik po komendzie czerwony lub niebieski kontakt uniemo?liwia za3ożenie obowi1zkowego uchwytu klamrowego jest on karany ostrzeżeniem, a jego przeciwnik otrzymuje 2 pkt i prawo wyboru pozycji.
  W trakcie jednej walki sedzia może nakazaa maksymalnie 2 razy wejocie w uchwyt klamrowy i nastepuje to w przypadku, gdy w obowi1zkowym uchwycie dwaj zawodnicy opuszcz1 pole walki bez wykonania akcji technicznej zakonczonej zdobyciem punktow. W tej sytuacji sedzia ponownie nakazuje uchwyt obowi1zkowy jednak ze zmian1 zawodnika, który pierwszy go zak3ada (31czy rece).
  W przypadku gdy zawodnicy ponownie wyjdą poza pole walki zespo3 sedziowski musi wskazaa, który zawodnik wyszed3 pierwszy i przyznaa mu ostrzeżenie a jego przeciwnikowi 1 pkt i prawo wyboru pozycji przerwanej walki.
  Oczywiście tak jak to było w obowi1zujących do tej pory przepisach rownież i za pierwszym razem w przypadku jawnego wyjocia poza mate w obowi1zkowym uchwycie przez jednego z zawodnikow jest on karany ostrzeżeniem, a jego przeciwnik otrzymuje 1 pkt i pytanie o wybor pozycji.
  W odniesieniu do wejocia w obowi1zkowy uchwyt FILA przygotowa3a propozycje, aby przepis ten obowi1zywa3 rownież w stylu wolnym i zapasach kobiecych. Decyzja w tym zakresie ma zapaoa w najbli?szym czasie po uzyskaniu opinii federacji narodowych.

  Protest

  Protest może zostać zło?ony jeśli stwierdzono poważne naruszenie przepisow zapaoniczych lub nieprawidłowooa.

  Procedura składania protestu

  protest winien zostać zło?ony najpoźniej w 30 minut po zakonczeniu walki pod warunkiem, że zawody zostały oficjalnie nagrane na video przez FILA
  uzasadnienie protestu musi być doreczone na piomie w jednym z dwoch oficjalnych jezykow FILA (francuski lub angielski)
  protest musi być doreczony osobie odpowiedzialnej za Sekretariat zawodow, którą nastepnie musi przekazaa go kompetentnej osobie
  zgodnie z regulaminem finansowym FILA złożenie protestu 31czy się z obowi1zkiem wp3acenia kaucji w wysokooci 500,- CHF (frankow szwajcarskich) lub ekwiwalentu w innej wymienialnej walucie
  Rozpatrzenie protestu
  w przypadku przyjecia protestu, będzie on rozpatrzony przez specjalnie w tym celu powo3an1 Komisje Apelacyjn1 (jury d’appel), którą podejmie ostateczn1 decyzje
  walka zostanie przeanalizowana w oparciu o zapis na kasecie video z całej walki. Przedstawiciel każdego z zapaonikow zostanie zaproszony do obejrzenia filmowego zapisu walki, ale nie będzie on mogł wzi1a udziału w dyskusji.
  w przypadku, gdy komisja stwierdzi w sposob jasny i oczywisty, że na tle całej walki wynik powinien zostać zmieniony, rozegrana zostanie nowa walka miedzy dwoma zainteresowanymi zawodnikami.
  walka nie będzie mogła zostać powtorzona w ?adnym wypadku jeśli Komisja stwierdzi remis, gdyż w takiej sytuacji werdyktu się nie zmienia.
  zainteresowane strony musza zostać poinformowane na piomie o decyzji
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu i zmiany rezultatu walki natychmiast nakazywane jest powtorzenie pojedynku ze zmian1 kompletu sedziowskiego z udziałem koordynatorow danych zawodow.

  Uwagi

  w naro?niku mogą przebywaa w trakcie przerwy poza zawodnikiem 2 osoby
  w przypadku gdy zawodnik celowo opoYnia rozpoczecie walki po 30 sekundowej przerwie, należy ukaraa go ostrzeżeniem i przyznaa przeciwnikowi 1 pkt i prawo wyboru pozycji
  ————————————————————————
  System i metoda przeprowadzania zawodow

  Zawody zapaonicze składają się z 3-ch rodzajow rund:

  eliminacyjnych w grupach
  kwalifikacyjnych
  fina3owych
  Rundy eliminacyjne w grupach

  Eliminacje w grupach odbywają się systemem każdy z każdym bez rozstawiania zawodnikow.
  Zawodnicy zgodnie z wyciągnietymi numerami podczas losowania w trakcie oficjalnej wagi ustawiani są w tabeli Zestaw walk od numeru najmniejszego do najwiekszego i dzieleni w zale?nooci od ilości zawodnikow w danej kategorii wagowej na 3 lub 4 osobowe grupy.
  Zwyciezc1 danej grupy zostaje zawodnik, który zdobył najwieksza liczbe punktow pozytywnych i przechodzi on do dalszej cześći zawodow (runda kwalifikacyjna lub fina3owa).
  W przypadku uzyskania rownej liczby punktow pozytywnych przez zawodnikow, zwyciezca typowany jest wg. nastepujących kryteriow:
  bezpoorednie zwyciestwo nad przeciwnikiem
  suma punktow technicznych
  ilość otrzymanych ostrzeżen O
  ilość otrzymanych pasywnooci P
  ilość zwyciestw 3opatkowych TOUCHE
  Zawodnicy, ktorzy zostali wyeliminowani w tej cześći zawodow nie walcz1 dalej i zostają sklasyfikowani wg. wyżej wymienionych kryteriow.

  Przypadki szczegolne:

  Jeśli liczba zawodnikow mieoci się miedzy:
  2 a 5, to beda oni walczya według systemu każdy z każdym.
  6 a 8, to dwoch pierwszych zawodnikow z każdej grupy walczy w finale o 1-2 miejsce, a drudzy z każdej grupy – w finale o 3-4 miejsce.
  9 a 11, to drudzy z każdej grupy tworz1 dodatkow1 grupe repasażow1, w ktorej walcz1 systemem każdy z każdym . Zwyciezca tej grupy będzie czwartym zapaonikiem zakwalifikowanym do po3fina3u i zostanie uplasowany na koncu tabeli. W przypadku, gdy zapaonik wybrany z grupy repasażowej walczy3 już ze zwyciezc1 trzeciej grupy to walki po3fina3owe odbywaa się beda na krzy? .
  W przypadku uzyskania rownej liczby punktow klasyfikacyjnych przez zawodnikow, zawodnik, który będzie miał na swoim koncie najwiecej zwyciestw przez touche zostanie sklasyfikowany wyżej.
  Jeśli zapaonik został kontuzjowany i nie może dalej walczya, to zostanie on sklasyfikowany w zale?nooci od wyniku uzyskanego do momentu jego eliminacji. W tym przypadku nie zmienia się kolejnooci i układu nastepujących walk a jego przeciwnik (lub przeciwnicy) wygrywa walke otrzymując 4 punkty klasyfikacyjne.

  Runda kwalifikacyjna

  W przypadku gdy po zakonczeniu rund eliminacyjnych w grupach do dalszych rozgrywek przechodz1 zawodnicy – zwyciezcy poszczegolnych grup w liczbie innej niż idealna tzn. 4, 8 lub 16 zawodnikow, należy przeprowadzia runde kwalifikacyjn1 wg. ustawienia par w kolejnooci liczonej od gory tabeli Zestaw walk .
  Zwyciezcy tej rundy przechodz1 do dalszych rozgrywek tzn. do rund fina3owych, a przegrani już nie walcz1 i są sklasyfikowani wyżej niż zawodnicy wyeliminowani w rundach eliminacyjnych w grupach wg nastepujących kryteriow:
  suma punktow pozytywnych
  suma punktow technicznych
  ilość ostrzeżen
  ilość pasywnooci
  Runda fina3owa

  Rundy fina3owe odbywają się wg. systemu eliminacji bezpooredniej, aż do momentu, kiedy pozostanie dwu nie wyeliminowanych zawodnikow, ktorzy stocz1 pomiedzy sobą pojedynek o I i II miejsce. Przegrani zawodnicy z po3fina3ow walcz1 o III i IV miejsce.
  Pozostali zawodnicy wyeliminowani we wcześniejszych rundach fina3owych klasyfikowani są w zale?nooci od ilości punktow pozytywnych z danej rundy
  i w przypadku takiej samej ilości otrzymanych punktow przez zawodnikow, wy?sz1 pozycje zajmuje zawodnik, który spe3ni poniższe kryteria w kolejnooci ważnooci:
  suma punktow technicznych
  ilość ostrzeżen
  ilość pasywnooci
  W przypadku nie stawienia się zawodnika do walki jego przeciwnik wygrywa
  z zapisem punktow pozytywnych 4:0.

  Program zawodow

  Czas trwania zawodow jest nastepujący:
  Igrzyska Olimpijskie – 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
  Mistrzostwa Owiata seniorow – 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
  Mistrzostwa Owiata juniorow – 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
  Jednakże, na wszystkich rodzajach zawodow w zale?nooci od otrzymanych zg3oszen, będzie można po uzyskaniu zgody od FILA do3o?ya lub zabrać jedn1 mate.
  Czas trwania seansow dla wszystkich rodzajow zawodow nie powinien trwaa dlużej niż 3 godziny. Dla wszystkich rodzajow zawodow, jedna kategoria powinna zostać zakonczona maksimum w ciągu trzech dni, a mianowicie:
  dzien pierwszy i drugi eliminacje w grupach i kwalifikacje
  dzien trzeci po3fina3y i fina3y
  Podczas każdej rundy zawodow poszczegolna kategoria wagowa musi być rozgrywana na jednej macie, a nie na kilku matach jednoczeonie.
  Ogolnie bior1c zawodnik nie powinien stoczya wiecej niż 4 walki w ciągu jednego dnia.
  Wszystkie walki o I, II, III i IV miejsce musza odbywaa się na jednej macie.
  Jedna kategoria wagowa może ewentualnie odbyć się w ciągu jednego lub dwoch dni w zale?nooci od liczby uczestnicz1cych zawodnikow.

  Ubior

  Zawodnicy winni stawia się na brzegu maty w jednocześćiowym kostiumie homologowanym przez FILA w kolorze, który został im wyznaczony (czerwony lub niebieski). Kroj kostiumu jest dowolny pod warunkiem zachowania tych dwoch kolorow. L1czenie kolorow niebieskiego z czerwonym jest zabronione.
  W stylu klasycznym zawodnicy mogą wystepowaa w obcis3ym jednocześćiowym kostiumie od stop do ramion lub zakrywającym uda do kolan lub poniżej kolan.
  W stylu wolnym kostium może zakrywaa uda tylko do po3owy.
  Zawodnik musi obowi1zkowo posiadaa:
  na piersi god3o swojego kraju
  na plecach kostiumu skrot nazwy swojego kraju, maksymalna wielkooa liter wynosi 10 x 10 cm
  chusteczke z materia3u, ktor1 pokazuje sedziemu przed walk1
  dozwolone jest używanie lekkich nakolannikow bez cześći metalowych
  zawodnicy nie mogą mieć umieszczonego god3a lub skrotu nazwy innego panstwa.
  Podczas Mistrzostw Owiat, Mistrzostw Kontynentalnych i innych zawodow, zawodnicy mogą mieć umieszczon1 nazwe sponsora na udzie lub plecach. Natomiast, jest to niedozwolone na Igrzyskach Olimpijskich, podczas których obowi1zują przepisy Miedzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
  Zawodnicy mogą rownież mieć umieszczone nazwy sponsorow na plecach, rekawach szlafrokow lub dresow.
  Nauszniki homologowane przez FILA są obowi1zkowe dla nastepujących kategorii wiekowych: m3odzikow, kadetow, juniorow i wszystkich kategorii wiekowych w zapasach kobiecych.
  Zabronione jest noszenie czegokolwiek poza kostiumem. Jedynym wyjątkiem jest przerwa w walce (z wyniku kontuzji lub z innych przyczyn) w czasie, ktorej zawodnik może na3o?ya ciep3e okrycie (szlafrok).
  Zawodnicy musza nosia obuwie zapaonicze usztywniające kostke. Zabronione jest używanie obuwia na obcasach lub podeszwach z gwoYdziami, obuwia z klamrami lub z cześćiami metalowymi. Buty zapaonicze mogą być bez sznurowek lub ze sznurowkami przytrzymywanymi Wokół butow przez rzep, tak aby sznurowki nie rozwi1zywa3y się podczas walki. W zwi1zku z tym wprowadza się dla każdego zapaonika obowi1zek posiadania rzepow przy butach, co zostanie skontrolowane przed wejociem na mate.
  Na poczatku każdego dnia zawodow zawodnik musi być owie?o ogolony lub mieć kilkumiesieczn1 brode.
  W3osy powinny być krotkie lub związane, jeśli sedzia uzna to za stosowne.

  Ponadto, zabronione jest:

  noszenie bandaży na nadgarstkach, ramionach lub kostkach. Istnieje taka mo?liwooa jedynie w przypadku kontuzji lub z polecenia lekarza. Bandaże te musza zostać owiniete opask1 elastyczn1;
  pokrycie ciała substancją t3ustą lub klejąc1;
  stawienie się spoconym do walki na poczatku pierwszej i drugiej po3owy
  noszenia jakichkolwiek przedmiotow mogących zrania przeciwnika, takich jak pierocionek, bransoletka, kolczyki, protezy, itp.
  Każdy zapaonik powinien przestrzegaa rozporządzen zawartych w niniejszym artykule. W przeciwnym razie zespo3 sedziowski da zawodnikowi maksymalnie jedn1 minute na dostosowanie się do przepisow niniejszego artykulu. Po up3ynieciu tego czasu zawodnik przegra walke przez poddanie się.

  Zatrzymanie walki i interwencja opieki lekarskiej

  Lekarz odpowiedzialny z ramienia FILA ma prawo i obowi1zek przerwaa walke w każdej chwili, za poorednictwem kierownika maty, gdy uzna, i? istnieje niebezpieczenstwo dla jednego z dwoch zawodnikow.
  Ponadto, może on rownież zarządzia natychmiastowe przerwanie walki stwierdzając, i? jeden z zawodnikow jest niezdolny do dalszej walki.
  Zapaonik nie może nigdy opuocia maty, jedynie w przypadku cie?kiej kontuzji wymagającej natychmiastowego jej opuszczenia.
  W przypadku kontuzji zapaonika, sedzia powinien natychmiast zaż1daa interwencji lekarza i zapytac go czy zatrzymanie walki jest uzasadnione lub symulowane. Jeżeli lekarz stwierdza, że zapaonik symuluje, arbiter nakazuje aby sedzia lub kierownik maty ukara3 zapaonika (punkt i ostrzeżenie).
  Jeśli zapaonik dozna widocznej kontuzji lub pojawi się krwawienie, lekarz będzie miał do dyspozycji niezbedny czas aby opatrzya kontuzjowanego. Lekarz decyduje czy zawodnik może dalej walczya czy nie, bez wyznaczonego czasu na podjecie decyzji.
  W sprawach spornych o charakterze medycznym, lekarz ekipy poszkodowanego zawodnika ma prawo interwencji w udzieleniu ewentualnej pomocy i ma prawo sformu3owania swojej opinii na temat interwencji lub decyzji s3u?by medycznej. Jedynie delegat Komisji Lekarskiej FILA może zaproponowaa zespo3owi sedziowskiemu przerwanie wali.
  Podczas zawodow, na których nie ma oficjalnego lekarza, sedzia może przerwaa walke na maksimum 2 minuty w ciągu jednej walki. Zespo3 sedziowski posiada odpowiednie kompetencje aby podjąa decyzje dotycz1c1 stwierdzenia czy zapaonik symuluje czy też nie.
  Polecenie zatrzymania może zostać udzielone jednorazowo lub kilkakrotnie i może dotyczya obu zawodnikow.
  Każde 30 sekund przerwy musi być wyowietlane przez zegar elektroniczny (chronometr) umieszczony przy danej macie.
  Na 10 sekund przed up3ywem 2 minut, sedzia nakazuje obu zapaonikom wznowia walke na orodku maty.
  Podczas miedzynarodowych zawodow, na których nie jest reprezentowana Komisja Lekarska FILA, decyzje o przerwaniu walki podejmuje delegat FILA lub arbiter delegowany przez FILA po wcześniejszej konsultacji z lekarzem oficjalnym i lekarzem ekipy kontuzjowanego zawodnika.
  We wszystkich przypadkach lekarz, który podejmuje decyzje o zakazie kontynuowania walki przez zawodnika, musi być innej narodowooci, niż dany zawodnik i nie może być zainteresowany daną kategori1 (patrz regulamin sanitarny).
  W przypadku stwierdzenia przez lekarza symulacji kontuzji dany zawodnik otrzymuje ostrzeżenie, a jego przeciwnik punkt i prawo wyboru pozycji wznowienia przerwanej walki.

  Waga

  Ostateczna lista zawodnikow musi obowi1zkowo zostać zło?ona przez kierownika delegacji w sekretariacie komitetu organizacyjnego na 6 godzin przed rozpoczeciem wagi. Wszelkie zmiany dokonywane na tej liocie po tym terminie nie beda uwzgledniane.
  Waga zawsze odbywa się w przeddzien zawodow miedzy godzin1 18.00 a 20.00. Wybor należy do organizatora. Waga trwa 30 minut.
  —aden zawodnik nie będzie mogł przystąpić do wagi, jeśli nie został poddany badaniu lekarskiemu, ktore odbedzie się w terminie wyznaczonym regulaminem danych zawodow. Kontrola lekarska odbywa się zawsze na 1 godzine przed wag1.
  Zawodnicy obowi1zkowo waż1 się w kostiumach zapaoniczych (bez obuwia), po zbadaniu przez upoważnionych lekarzy, ktorzy musza wyeliminowaa każdego zawodnika stanowiącego ryzyko jakiegokolwiek zarażenia.
  Nie przyznaje się ?adnej tolerancji wagowej za kostium.
  Zawodnicy musza być w doskona3ej kondycji fizycznej, mieć krotko obciete paznokcie, co winno być sprawdzone w czasie wagi.
  Do momentu zakonczenia wagi, zawodnicy mają prawo, każdy po kolei, ważya się tyle razy, ile beda sobie ?yczya.
  W zawodach trwających 2 dni lub 3 dni, zawodnicy w danych kategoriach beda ważeni w przeddzien rozpoczecia się ich kategorii.
  Dla wszystkich zawodow jest tylko jedna waga dla każdej kategorii wagowej.

  Czas trwania walk

  Czas trwania walk zostaje ustalony w nastepujący sposob:
  dla m3odzikow i kadetow 2 rundy po 2 minuty
  dla seniorow i juniorow 2 rundy po 3 minuty
  Przerwa miedzy dwoma rundami wynosi 30 sekund.
  W przypadku dogrywki, czas trwania walki może być przed3u?ony maksymalnie o 3 minuty we wszystkich kategoriach wiekowych.

  Kategorie wiekowe – wagowe – zawody

  Kategorie wiekowe

  m3odzicy (ch3opcy i dziewczeta) 14-15 lat (od 13 lat – zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
  kadeci/kadetki 16-17 lat (od 15 lat – zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
  juniorzy/juniorki 18-20 lat (od 17 lat – zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
  seniorzy/seniorki 20 lat i wiecej
  Zapaonicy z kategorii juniorow mogą walczya w grupie seniorow.
  Wiek zawodnika będzie sprawdzany na wszystkich mistrzostwach i zawodach podczas składania ostatecznych zg3oszen, na 6 godzin przed wag1.
  W celu umo?liwienia powy?szej kontroli kierownik każdej delegacji winien przed3o?ya delegatowi technicznemu FILA:
  licencje zawodnika ważn1 na dany rok;
  indywidualny paszport lub dowod to?samooci (paszport zbiorowy nie zostanie przyjety);
  zaowiadczenie stwierdzające wiek wystawione przez Prezesa Narodowej Federacji Zapaoniczej dla każdego zawodnika. Zaowiadczenie powinno zostać wystawione według modelu dostarczonego przez FILA i na papierze firmowym Federacji Narodowej;
  narodowooa każdego uczestnika zawodow miedzynarodowych jest sprawdzana obowi1zkowo na podstawie przed3o?onego paszportu lub dowodu to?samooci podczas ważenia;
  zawodnik może uczestniczya w zawodach zgodnie z narodowooci1 figurując1 w jego paszporcie. Jeśli w jakimkolwiek momencie FILA stwierdzi, że deklaracja jest fa3szywa i że miało miejsce oszustwo, to w stosunku do Federacji, zawodnika i osoby, którą podpisała zaowiadczenie zostaną na3o?one stosowne kary dyscyplinarne;
  każdy zapaonik, który uczestniczy w zawodach wyraża automatycznie zgode aby FILA mogła rozpowszechniaa filmy lub zdjęcia w celu rozpowszechniania i promowania zawodow. Gdy zawodnik przedstawi odmowe pisemna, to może zostać wy31czony z zawodow.
  Dodatkowe wyjanienia PZZ dotyczące udziału juniorow w zawodach seniorow

  Grupa wiekowa juniorow dotyczy zapaonikow mających 18-20 lat.
  Zapaonikom juniorom pozwala się uczestniczya w zawodach seniorow, ale zapaonik mający 18 lat musi obowi1zkowo przedstawia zaowiadczenie lekarskie i pozwolenie rodzicow, aby moc uczestniczya w zawodach seniorow.
  Zapaonicy mający 17 lat nie mają prawa uczestniczya w zawodach seniorow (dotyczy zawodow miedzynarodowych FILA). Wchodz1 oni w skład grupy wiekowej kadetow. Jeśli chc1 mogą walczya w zawodach juniorow, przedstawiając zaowiadczenie lekarskie i pozwolenie rodzicow.

  Kategorie wagowe

  m3odzicy: (29-32)-35-38-42-47-53-59-66-73-(73-85) kg (10 kategorii)
  kadeci: (39-42)-46-50-54-58-63-69-76-85-(85-100) kg (10 kategorii)
  juniorzy: (46-50)-54-58-63-69-76-85-97-(97-130) kg (9 kategorii)
  seniorzy: (48-54)-58-63-69-76-85-97-(97-130) kg (8 kategorii)
  Każdy zawodnik, uczestnicz1cy w zawodach z w3asnej woli i na swoją w3asn1 odpowiedzialnooa, ma prawo startu tylko w jednej kategorii wagowej odpowiadającej wadze jego ciała w momencie oficjalnej wagi.
  W kategoriach grupy wiekowej seniorow, zapaonicy mogą wybrać kategorie wagow1 bezpośrednio wy?sz1 w stosunku do kategorii, w ktorej zostali zg3oszeni. Wyjątek stanowi waga cie?ka, w ktorej to kategorii zawodnik musi ważya wiecej niż 97 kg.

  Zawody

  Wyro?nia się nastepujące zawody miedzynarodowe w ro?nych kategoriach wiekowych:

  M3odzicy (14-15 lat)
  – zawody miedzynarodowe (bilateralne i regionalne)
  Kadeci (16-17 lat)
  – zawody miedzynarodowe
  – Mistrzostwa Kontynentalne co roku
  Juniorzy (18-20 lat)
  – zawody miedzynarodowe
  – Mistrzostwa Kontynentalne co roku
  – Mistrzostwa Owiata co roku
  Seniorzy (20 lat i wiecej)
  – zawody miedzynarodowe
  – Mistrzostwa Kontynentalne co roku
  – Mistrzostwa i Puchary Owiata co roku (z wyjątkiem roku olimpijskiego)
  – Walki-Wyzwania, zawody Masters, miedzynarodowe turnieje Grand Prix, zawody Gala Grand Prix FILA, walki Super Gwiazd
  Weterani 35 lat i wiecej
  – zawody według specjalnego programu, kategorii i regulaminow
  Wszystkie powy?sze zawody musza być rozgrywane zgodnie z przepisami FILA.

  Przedstawianie zapaonikow

  Prezentacja zapaonikow przewidziana w regulaminie powinna być ociole stosowana wraz z wymienieniem ich zas3ug. W tym zakresie FILA przygotuje specjalny scenariusz do realizacji. Prezentacja zawodnikow odbywaa się będzie w rundach awiera i po3fina3owych, gdzie przedstawiani beda tylko zawodnicy (zas3ugi i tytu3y itp.) W walkach fina3owych o 1-2 i 3-4 miejsce przedstawiani beda zawodnicy, trenerzy oraz caly skład sedziowski.

  Punktacja pozytywna

  Ustalono nastepując1 ocene zwyciestw:

  Przewaga techniczna

  Wiedz1c, że po3ożenie na 3opatki jest koncowym celem walki i, że punkty klasyfikacyjne są przyznawane w zale?nooci od rodzaju zwyciestwa, ważne jest aby zapaonik zadecydowa3 sam czy chce przerwaa lub kontynuowaa walke jeśli jest roznica 10 punktow.
  W zwi1zku z tym, gdy zapaonik otrzyma3 zwyciestwo przez przewage, arbiter czeka na neutralna sytuacje na macie, przerywa walke i pyta zwyciezce czy chce dalej walczya.
  Jeśli zapaonik zdecydowa3, że kontynuuje walke, to nie będzie mogł już zmienia decyzji i od tego momentu stosowane beda wszystkie normalne procedury zapaonicze do konca walki.

  Zatrzymanie i wznowienie walki

  Zasady ogolne

  We wszystkich przypadkach, gdy walka została zatrzymana w stojce, musi być ona wznowiona rownież w pozycji stojącej.
  Walka powinna być zatrzymana i wznowiona na orodku maty w stojce także w nastepujących przypadkach:
  jeśli stopa dotknie powierzchni ochronnej
  jeśli zapaonicy w chwycie wejd1 w strefe bez wykonania chwytu trzema lub czterema nogami i tak pozostaną
  Walka w parterze

  We wszystkich przypadkach, jeśli zapaonik wyjdzie poza mate w parterze, to walka zostanie wznowiona w parterze bez wzgledu na to, czy został on zdominowany i czy została wykonana akcja. To samo dotyczy przypadku, gdy walka została zatrzymana w parterze.
  Walka w parterze musi zostać przerwana i wznowiona na orodku maty obowi1zkowo w parterze także w nastepujących przypadkach:
  gdy zapaonik kontrolowany jest na kolanach w strefie pasywnooci i obiema rekami dotyka strefy ochronnej
  gdy zapaonik zdominowany leżąc na brzuchu dotyka głową powierzchni ochronnej
  gdy zapaonik znajduje się w pozycji zagro?onej po3ożeniem na 3opatki w strefie ochronnej lub, gdy jego bark lub 3okiea dotyka strefy ochronnej
  jeśli z powodu kontuzji zawodnik zdominowany w parterze prosi o zatrzymanie walki, walka w tym przypadku zostanie wznowiona w parterze. Jeśli chodzi o zawodnika atakującego, który zatrzymuje walke, to zostanie ona wznowiona rownież w parterze.
  Walka przerwana poza matą jest zawsze wznawiana w centrum w pozycji w jakiej została przerwana.
  W zwi1zku z powy?szym zawodnik, który znajdzie się poza matą w parterze jako dolny (opanowany) w wyniku proby rzutu czy proby chwytu lub akcji technicznej wykonywanej ze stojki i z parteru z pola walki rozpoczyna dalsz1 czeoa walki w parterze rownież jako dolny.
  Dotyczy to rownież rzutow i chwytow wykonywanych ze stojki i z parteru z maty po w3asnych plecach poza mate. W tym przypadku liczy się tylko pierwsza akcja czyli strata 2 punktow w wyniku auto-tuszu i zawodnik wykonujący wznawia walke w parterze w centrum maty jako dolny.
  Jeśli rzut techniczny poza mate jest niedokonczony np. bez kontaktu w stylu klasycznym to nakazujemy walke w stojce.

  Ocena wartooci akcji lub chwytu

  W celu pozbycia się symulowanej walki, podczas wykonywania przez zawodnika chwytu bez rezultatu i gdy w konsekwencji znajdzie się on pod spodem w parterze bez akcji ze strony przeciwnika, nie przyznaje się w tym przypadku punktu technicznego zawodnikowi znajdującemu się nad nim. Walka toczy się dalej w parterze bez zatrzymania walki przez sedziego.
  Natomiast jeśli, podczas wykonywania chwytu zapaonik atakujący wykona kontratak i sprowadzi swojego przeciwnika do parteru, to otrzyma punkt lub punkty odpowiadające wartooci jego akcji.
  Jeśli, podczas wykonywania akcji poprzez własny most zawodnik atakujący ma moment zatrzymania i konczy swoją akcje dominując nad swoim przeciwnikiem, wprowadzając go w pozycje mostow1, to nie będzie on ukarany. Tylko on otrzyma punkty, gdyż zakonczy3 akcje chwytem zawierającym ryzyko.
  Natomiast, jeśli zawodnik atakujący jest blokowany i kontrolowany w pozycji mostowej, w wyniku kontrakcji swego przeciwnika, oczywiste jest, że punkty otrzyma ten ostatni.
  W zwi1zku z powy?szym zawodnik w stosunku, do ktorego rozpoczeto chwyt otrzyma punkty jedynie wtedy, gdy w wyniku swojej w3asnej akcji:
  sprowadzi atakującego do parteru
  połączy akcje w ca3ooa
  blokując zawodnika atakującego doprowadzi do tego, że będzie go kontrolowa3 w moocie, tzn. w pozycji uważanej za zakonczon1
  Arbiter musi poczekaa na zakonczenie każdej akcji, aby właściwie przyznaa wartooa punktow zdobytych przez każdego zapaonika.
  W przypadku, gdy w wyniku ich akcji obaj zawodnicy zmieniają kolejno swoje pozycje, to punkty przyznaje się za wszystkie akcje według ich wartooci.
  Chwilowe po3ożenie na 3opatki uznawane jest za pozycje zagro?on1 .
  Gdy jeden z zawodnikow dotyka najpierw maty dwoma 3opatkami (co daje punkty jego przeciwnikowi), a nastepnie przechodzi w most, to akcja chwilowego po3ożenia na 3opatki będzie oceniona na 2 punkty.
  Jeśli zawodnik znajdujący się w pozycji chwilowego po3ożenia na 3opatki obejdzie swojego przeciwnika (który zdobywa 2 punkty) i od razu przejdzie do ataku i wykona inne chwyty, to otrzyma taką ilość punktow jaka przypada za wykonane chwyty.
  Przetoczenie się z jednego ramienia na drugie przy pomocy 3okci w pozycji mostowej i odwrotnie, uważa się tylko za jedn1 akcje.
  Arbiter wskazuje ilość punktow. Jeśli sedzia zgadza się z decyzją arbitra, to podnosi on paletke we w3aociwym kolorze i o wlasciwej wartooci (1, 2, 3 lub 5 punktow). W przypadku braku zgodnooci miedzy sedzi1 i arbitrem, kierownik maty musi obowi1zkowo wypowiedzieć się na korzyoa jednego z nich, i nie może podac innej opinii.
  W przypadku po3ożenia na 3opatki, ktore ma miejsce w momencie zakonczenia się czasu regulaminowego, liczy się tylko gong (a nie gwizdek arbitra).
  Jeśli istnieje roznica opinii dotycz1ca punktow przyznanych za dany chwyt, opinia kierownika maty przeważy przy dokonywaniu dokładnej punktacji.
  Chwyt nie może być uważany za now1 akcje do momentu, dopoki zawodnicy nie powroc1 do pozycji pocz1tkowej.
  Na koncu walki wszystkie chwyty są uznawane, o ile zostały zakonczone przed gongiem. W ?adnym przypadku chwyt wykonany po gongu nie może zostać zaliczony.

  Obowi1zek wejocia w kontakt w stylu klasycznym

  Należy nakazaa kontakt, gdy wynik wynosi 0-0 po pierwszej rundzie danej walki. Na poczatku drugiej rundy walki, sedzia nakazuje zapaonikom ustawia się w pozycji klamrowej klatka piersiowa przy klatce piersiowej. Zapaonik, który będzie mogł pierwszy zrobia chwyt kontaktowy zostanie wskazany przez losowanie (orze3 lub reszka). Jeśli zapaonik przerwie kontakt to otrzymuje on ostrzeżenie O , a jego przeciwnik jeden punkt techniczny. Wejocie w kontakt zostanie nakazane według identycznej procedury na poczatku dogrywki, jeżeli ?aden z dwoch zapaonikow nie zdobył 3 obowi1zkowych punktow pozwalających odnieoa zwyciestwo.
  Symulacja chwytu w celu przerwania kontaktu rownież będzie karana 1 punktem i jednym ostrzeżeniem O . Jeśli zapaonik znajdzie się w parterze, walka musi rozpocząć się w parterze.
  Jeśli zapaonik odmowi wejocia w kontakt jak zostało to nakazane przez sedziego, zapaonik otrzyma ostrzeżenie a jego przeciwnik 2 punkty techniczne (jako chwyt nielegalny uniemo?liwiający wykonanie akcji).
  Regu3a wyboru pozycji stojącej lub w parterze po ostrzeżeniu O nadal obowi1zuje w sytuacjach przerwania kontaktu.
  Gdy dwoch zapaonikow nadal jest pasywnych, wejocie w kontakt może zostać nakazane po raz drugi.
  Gdy dwoch zapaonikow pozostaje w kontakcie bez akcji podczas całej drugiej rundy walki, zostają oni zdyskwalifikowani z zawodow i nie beda klasyfikowani.
  Jeśli taka sytuacji będzie miała miejsce podczas fina3ow o 1-2 lub 3-4 miejsce należy zastosowaa identyczn1 regu3e a kolejnym zapaonikom zmienia klasyfikacje, awansując ich w gore .
  W przypadku innych sytuacji pasywnych, sedzia nakazuje zejocie do parteru tak jak to aktualnie obowi1zuje.
  Jeśli w drugiej cześći pojedynku zawodnik po obowi1zkowym wejociu w pozycje klamrow1 otworzy chwyt bez wykonania akcji technicznej zakonczonej zdobyciem punktow, to otrzymuje on ostrzeżenie, a jego przeciwnik 1 pkt i pytanie o wybor pozycji rozpoczecia walki.
  Zawodnik ma prawo b3yskcwicznie zmienia uchwyt (otworzya rece) w celu wykonania akcji technicznej.
  Jednak gdy ta akcja zakonczy się niepowodzeniem i nastąpi tzw. wpadka, to otrzymuje on ostrzeżenie a jego przeciwnik 1 pkt plus prawo wyboru pozycji rozpoczecia walki.
  W przypadku gdy zawodnik po komendzie czerwony lub niebieski kontakt uniemo?liwia za3ożenie obowi1zkowego uchwytu klamrowego jest on karany ostrzeżeniem, a jego przeciwnik otrzymuje 2 pkt i prawo wyboru pozycji.
  W trakcie jednej walki sedzia może nakazaa maksymalnie 2 razy wejocie w uchwyt klamrowy i nastepuje to w przypadku, gdy w obowi1zkowym uchwycie dwaj zawodnicy opuszcz1 pole walki bez wykonania akcji technicznej zakonczonej zdobyciem punktow. W tej sytuacji sedzia ponownie nakazuje uchwyt obowi1zkowy jednak ze zmian1 zawodnika, który pierwszy go zak3ada (31czy rece).
  W przypadku gdy zawodnicy ponownie wyjdą poza pole walki zespo3 sedziowski musi wskazaa, który zawodnik wyszed3 pierwszy i przyznaa mu ostrzeżenie a jego przeciwnikowi 1 pkt i prawo wyboru pozycji przerwanej walki.
  Oczywiście tak jak to było w obowi1zujących do tej pory przepisach rownież i za pierwszym razem w przypadku jawnego wyjocia poza mate w obowi1zkowym uchwycie przez jednego z zawodnikow jest on karany ostrzeżeniem, a jego przeciwnik otrzymuje 1 pkt i pytanie o wybor pozycji.
  W odniesieniu do wejo

Wyświetla 1 wpis z $

Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.

Pin It on Pinterest