PROSZE POMOZCIE…BLAGAM

#85482

Hades
Keymaster

Ciekawy artykuł.
KULTURYSTYKA DZIECI I MLODZIE—Y

Kulturystyka staje się na tyle popularna, że wywo3uje ?ywe zainteresowanie nie tylko osob doros3ych, ale rownież dzieci i nastolatkow. Coraz cześćiej jednak można us3yszea pytanie kiedy mogę bezpiecznie zacząć ćwiczenia z obci1żeniami.?
Moze nie wszyscy wiedz1, ale alarmujące dane na temat ogolnego stanu zdrowia i sprawnooci fizycznej m3odzie?y w naszym (i nie tylko) kraju, powodują, że warto się nad nimi zastanowia. Badania wykazują, że co najmniej 25-35% uczniow cierpi na nadwage, 25% ch3opcow i po3owa dziewcz1t poniżej 15 lat wykazuje niższy niż należy poziom cholesterolu we krwi. Dziewczeta, ogolnie rzecz bior1c, wypad3y słabiej niż ch3opcy w probach sprawnoociowych. Podobne wyniki zaprezentowa3 raport amerykanski i australijski. Jedynie 40% uczniow uważa, że wystarczająco dużo czasu poowieca na uprawianie sportu. Zmniejszenie się, postepow w rozwoju sprawnooci fizyczne notuje się u m3odzie?y obu p3ci pocz1wszy od ukonczenia 14 roku życia. Wiekszość lekarzy ?ywi fa3szywe mniemanie, i? ćwiczenia silowe nie są wskazane dla nastolatkow. Aby rozwi1zaa panujące w tej dziedzinie nieporozumienia, pomowmy o tym, w jaki sposob ćwiczenia z obci1żeniami mogą przydać się dzieciom.

CO HAMUJE WZROST?

Jednym z uparcie powtarzanych mitow dotycz1cych treningu silowego dorastających dzieci jest przekonanie, że podnoszenie cieżarow powoduje uszkodzenie p3ytki wzrostowej kooci i tym samym zahamowanie jej rozwoju. Twierdzi się, że trening si3owy powoduje . rzekomo przedwczesne zrooniecie się nasady z trzonem kooci pod wpływem obciążen, na ktore zostaje narażona kooa. Chociaż kooci dzieci i dojrzewającej m3odzie?y są gietkie, to nadmierne i ciągle ich obci1?anie może rzeczywiście spowodować martwice naczyniow1, którą uniemo?liwia dop3yw krwi do p3ytki nasadowej. Ograniczenie dop3ywu krwi może doprowadzia stopniowo do deformacji kooci nazywanej martwic1 aseptyczn1 kostno-chrzestn1, w ktorej zostaje zak3ocony proces fuzji komorek, kluczowy dla wzrostu kooci. Nadmierny nacisk wywierany na p3ytke nasadow1 może doprowadzia do innych zniekszta3cen, takich jak dysplazja nasad kooci udowej. W takich sytuacjach dochodzi oczywiście do nieprawidłowooci układu kostnego i zaburzen wzrostu.
Należy jednak pamietaa, że nie ma dowodu na to, i? z treningiem silowym wi1?1 się obciążenia tak duże, by wywo3ywa3y opisywane tu szkodliwe efekty. Te powstają na ogo3 podczas wypadkow samochodowych, niefortunnych upadkow czy też innych urazow spowodowanych silnym wstrz1sem lub uderzeniem. Badania wykazują cos wrecz przeciwnego: oto? w3aociwe prowadzony trening kulturystyczny może w znacz1cy sposob poprawia u dzieci ich szkieletowe i mięśniowe uwarunkowania wzrostu W ksi1?ce L.S. Dworkina M3ody cieżarowiec można przeczytać, że radzieccy zawodnicy w podnoszeniu cieżarow zaczynan1 trening w wieku 11-13 lat. Dokumentując wiele anatomicznych i fizjologicznych skutkow towarzysz1cych rozwojowi młodych sportowcow, ksiazka drobiazgowo relacjonuje postepy treningu na przestrzeni 15 lat. Jeśli chodzi o wpływ ćwiczen z obci1żeniami na wzrost, Dworkin podaje, i? nie zanotowano uchwytnych statystycznie ro?nic wzrostu cieżarowcow i osob nie uprawiających tego typu ćwiczen.
Cytowane opracowanie wskazuje ponadto, że w rezultacie rozpoczecia treningow przed okresem pokwitania młodzi sportowcy wykazują dużo wiekszy niż ich rowieonicy przyrost masy mięśniowej w okresie dojrzewania. Pojawia się tu rownież hipoteza, że pobudzając mięśnie dzieci poprzez ćwiczenia z obci1żeniami, programujemy ich organizmy w taki sposob, że w okresie dojrzewania beda reagowaa szybciej i efektywnie na podobny rodzaj ćwiczen. Sugestia ta zna duże potwierdzenie w badaniach prowadzonych od dziesieciu lat w Human Performance Research Centre w Newcastle, w których porownuje się dane dotyczące rozwoju mięśni podczas pokwitania u dzieci, ktore już wcześniej trenowa3y i u tych, ktore nie miały do czynienia z ćwiczeniami silowymi. Na ogo3 jednostki, ktore wykonywa3y ograniczone ćwiczenia silowe w okresie poprzedzającym dojrzewanie, wykazywa3y znacznie wiekszy przyrost obwodu mięśni ramion, klatki piersiowej, barkow i nog niż ci, ktorzy me uprawiali ćwiczen w tym okresie.

AWICZENIA I TESTOSTERON

Inne badania wykaza3y z kolei, że ćwiczenia działają pobudzająco na wytwarzane testosteronu, hormonu odpowiedzialnego za rozwoj meskich cech p3ciowych i wzrost mięśni. Chociaż testosteron może mieć wpływ na tempo zrastania się nasad kooci d3ugich, jego podwy?szony poziom, bedacy wynikiem ćwiczen, nie może przyczynia się do powstrzymywania wzrostu. Są powody, by wierzya, że naturalne podniesienie się poziomu testosteronu przyspiesza proces rooniecia, tak samo jak przyspiesza zrastanie się nasad kooci d3ugich. Przyspieszenie wzrostu jest zatem proporcjonalne do stopnia wapnienia nasadowego. Ostateczny efekt, jeśli chodzi o wysokooa ciała, w zasadzie nie zmienia się. Ro?nica polega na tym, że ćwiczenia na ogo3 skracają okres osi1gania ostatecznej wysokooci ciała i masy mięśni. W okresie dojrzewania dzieci uprawiające ćwiczenia silowe rosn1 szybciej, są silniejsze, rozwijają. mięśnie szybciej niż ich rowieonicy. Niekwestionowana zaleta treningu kulturystycznego dla dzieci i m3odzie?y jest taka, że stanowi on sport dla wszystkich. Każdy, bez wzgledu na sw1 sile, może ćwiczyć dostosowując obciążenia do w3asnych potrzeb i mozliwosci. Trening przynosi pozytywne skutki wychowawcze: dziecko dostrzega walory dyscypliny, zdrowia i sprawnooci fizycznej, nabiera szacunku do samego siebie.

JAK ZACZYA?

Awiczenia silowe mogą być bardzo korzystne dla dzieci. W badaniach przeprowadzonych przez dr Lyle Micheli z Centrum Medycznego Szpitala Dzieciecego w Bostome, poddano obserwacji 18 dziewcz1t i chlopcow w wieku 10-11 lat, ktorzy, podjeli trening kulturystyczny i cwiczyli 3 razy w tygodniu przez 9 tygodni. W rezultacie w tym okresie ich siła zwiekszy3a się 0 40%, a wielkooa mięśni o 10%. Micheli uważa, że taki trening pod kierunkiem dobrego instruktórą może poprawia siłe i zdrowie dzieci, a także przydać się przy uprawianiu innych sportow. Oczywiście każdy , kto chciałby zachecia dziecko do ćwiczen silowych, musi zachowaa podstawowe środki ostro?nooci. Absolutnie konieczny jest sta3y nadzor nad cwiczącymi dzieami. Podnoszenie cieżarow bez fachowej opieki instruktórą może być niebezpieczne. Nie pozwalam malym dzieciom podnosia cieżarow bez nadzoru, tak samo, jak nie pozwoliłbym im p3ywaa w basenie bez opieki.
Opieka nie oznacza jedynie obecnooci osoby doros3ej podczas treningu. Osoba ta musi posiadaa stosown1 wiedze i znaa zasady podnoszenia cieżarow, a także specyfike treningu najm3odszych. Zanim dziecko rozpocznie ćwiczenia z obci1żeniami, główny nacisk należy po3o?ya na ogolny rozwoj jego sprawnooci. Zwyk3a gimnastyka, rozmaite pompki i podciągania się na drążku, a do tego troche aerobiku doskonale poprawiają funkcjonowanie układu krążenia. Te same ćwiczenia mogą zresztą s3u?ya poźniej jako rozgrzewka przed sesją zasadniczych ćwiczen silowych.
Należy nauczya dziecko ro?nych sposobow oddychania w3aociwych dla każdego ćwiczenia. Jeśli sam gryf jest dla dziecka jeszcze zbyt cie?ki, można do czasu, kiedy opanuje całe ćwiczenie, zastąpić go kijem od szczotki albo metalow1 rurk1 o podobnej długooci. Na poczatku używaj najlżejszych obciążen, upewniając się, że dziecko prawidłowo je podnosi i właściwie oddycha. Kiedy już przywyknie do rytmu ćwiczen, można podczas kolejnych sesji stopniowo zwiekszaa obciążenia, chociaż me poleca3bym stosowania maksymalnych obciążen. Doowiadczenia pokaza3y, że najlepsze wyniki osi1gane są przez dzieci i m3odzie? przy stosowaniu lekkich i umiarkowanych obciążen. Należy zachecać do pozowania, ktore nie tylko pokazuje postepy, ale także uczy panowaa nad swymi mięśniami. Zapisywanie aktualnych danych dotycz1cych wzrostu, wagi i rozmiarow, a także fotograficzne dokumentowanie zmian zachodz1cych w sylwetce, bardzo poprawia samopoczucie trenującego i podnosi jego morale, ponieważ stanowi obiektywne owiadectwo postepow.
Nie można oczekiwaa cudow, ale można spodziewaa się widocznych rezultatow.
Aby zacząć trening kulturystyczny, nigdy nie jest ani za poYno, ani za wczeonie.
Dzieci uprawiające kulturystyke w okresie dojrzewania rosn1 na ogo3 szybciej, są silniejsze i rozwijają mięśnie lepiej niż ich rowieonicy.

Pin It on Pinterest